Privatumo politika

Bendrosios nuostatos 

UAB „Imlitex Industry“, juridinio asmens kodas 135861493, registruotos buveinės adresas: Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas, tel.  +370 655 76116, el. p. info@imlitexsiluma.lt,  (toliau – Bendrovė) yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti Jūsų privatumą. Prašome įdėmiai perskaityti šią https://imlitexsiluma.lt svetainės privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kad suprastumėte, kodėl ir kaip renkame Jūsų duomenis, taip pat kaip juos naudosime. 

Kokius Jūsų asmens duomenis ir kokiais tikslais šioje svetainėje tvarkome? 

Ši svetainė turi interneto savitarnos parduotuvę, kurioje pateikę savo vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą ir telefono Nr. kontaktams galite įsigyti mūsų siūlomų prekių. Šie duomenys tvarkomi sutarties (sandorio) pagrindu. 

Pateikę savo el. pašto adresą galite užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius su prekių pasiūlymais. Šie Jūsų duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.  

Su mumis galite susisiekti mūsų svetainėje užpildę užklausos formą, kurioje pateiksite savo vardą ir el. pašto adresą. Šie duomenys elektroniniu laišku yra perduodami Bendrovės pardavimų skyriui. 

Siekdami patenkinti Jūsų lūkesčius ir geriausia patirtį apsilankymų mūsų svetainėje metu, todėl analizuojame Jūsų elgseną apsilankymų tinklapyje metu. Šiuo tikslu naudodami tam tikras svetainės lankytojų elgesio stebėsenos priemones. Daugiau apie tai – mūsų Slapukų politikoje. Slapukais renkami Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. 

Kiek laiko tvarkome Jūsų asmens duomenis? 

Su pirkimo sandoriais susiję duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą 10 (dešimties) metų po sandorio užbaigimo terminą. 

Jūsų duomenys kontaktams, kuriuos naudojame naujienlaiškiams ir pasiūlymams siųsti tvarkomi iki Jūsų sutikimo galiojimo pabaigos, kuris negali būti ilgesnis nei 2 (du) metai. 

Jūsų užklausose pateikti Jūsų duomenys mūsų įgalioto darbuotojo elektroniniame pašte gali būti tvarkomi iki 2 (dvejų) metų. 

Kadangi stebėsenos priemonės priklauso trečiosioms šalims, jomis renkami duomenys saugomi šių trečiųjų šalių nustatytus terminus. 

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?  

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, vadybininkams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, pvz., rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei to pagrįstai reikia šioje Privatumo politikoje bei Slapukų politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.  

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:  

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą; 
 • siekiant apginti savo teises ar teisėtus interesus. 

Šioje svetainėje naudojamos trečiųjų šalių paslaugos bei nukreipimai į trečiųjų šalių interneto svetaines. Daugiau informacijos apie tai mūsų Slapukų politikoje. 

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai. 

Jūsų teisės 

Jūs kaip asmens duomenų subjektas turite šias teises: 

 1. Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis. Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis kartu su tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima asmens duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas ir asmens duomenų gavėjus. Mes Jums pateiksime Jūsų asmens duomenų kopiją, jei tokiu būdu nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės. 
 2. Teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jūs turite teisę patikslinti visus netikslius savo asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, papildyti visus neišsamius savo asmens duomenis. 
 3. Teisę prašyti, kad būtų ištrinti Jūsų asmens duomenys. Šia teise galite pasinaudoti, kai: (i) asmens duomenų nebereikia, kad būtų pasiekti tikslai, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi; (ii) atšaukiate savo sutikimą ir nėra kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas taisykles; (iv) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, arba (v) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Šios išimtys apima atvejus, kai tvarkyti asmens duomenis yra būtina siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; arba (iii) pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus. 
 4. Teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šia teise galima pasinaudoti tokiais atvejais: (i) Jums ginčijant asmens duomenų tikslumą; (ii) kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau Jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) kai asmens duomenų nebereikia mūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau Jūs jų prašote dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo, arba (iv) Jums nesutikus, kad jie būtų tvarkomi remiantis viešuoju arba teisėtu interesu, kol bus patikrintas Jūsų nesutikimo pagrindas. Apribojus asmens duomenų tvarkymą šiuo pagrindu, mes galime toliau saugoti Jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su Jūsų sutikimu; (ii) dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ir gynimo; (iii) siekdami apsaugoti kitų fizinių ar juridinių asmenų teises arba (iv) dėl svarbaus viešojo intereso. 
 5. Teisę nesutikti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis dėl priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, tačiau tik tokiu mastu, kiek duomenis naudojame viešojo intereso tikslais arba dėl mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekdami pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 
 6. Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytume tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums su tuo nesutikus, mes sustabdysime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus šiuo tikslu. 
 7. Teisę į asmens duomenų perkeliamumą. Tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra (i) Jūsų sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai, atlikti Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. 
 8. Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tačiau šia teise negalėsite pasinaudoti tais atvejais, kai ji gali neigiamai paveikti kitų asmenų teises ir laisves. 
 9. Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. L.Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt, el. pašto adresas: ada@ada.lt 
 10. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą leisti tvarkyti savo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki atšaukimo. 

Kaip su mumis susisiekti? 

Mes visuomet norime išgirsti savo klientų atsiliepimus. 

Nedvejodami kreipkitės į mus, jei: 

 • turite kokių nors klausimų arba atsiliepimų dėl mūsų Privatumo politikos ar Slapukų politikos; 
 • norite, kad mes nustotume tvarkyti Jūsų asmens duomenis; 
 • norite pasinaudoti savo, kaip asmens duomenų subjekto, teisėmis ir pateikti užklausą arba skundą. 

Jūs galite kreiptis į mus dėl asmens duomenų tvarkymo ir savo teisių įgyvendinimo klausimų elektroniniu paštu DPO@imlitex.eu arba raštu siunčiant prašymus/skundus/atsiliepimus adresu Europos pr. 124, LT-46351 Kaunas. 

Jūsų privatumo apsaugos nuostatų pakeitimai 

Mes periodiškai peržiūrime savo Privatumo politiką ir Slapukų politiką, kad jos atspindėtų kaip tvarkome Jūsų duomenis. Atlikę reikšmingų pakeitimų apie tai pranešime interneto svetainėje, todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti šią mūsų Privatumo politiką, kad visuomet būtumėte informuotas apie mūsų taikomas priemones Jūsų privatumui užtikrinti. Ši Privatumo politika peržiūrėta 2021.04.30.